Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van Beadbrothers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u deze voorwaarden accepteert.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming van Beadbrothers.

Artikel 2. Overeenkomsten.
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Beadbrothers. Beadbrothers is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum als het om leveringen binnen Nederland gaat, en binnen eenentwintig (21) dagen als het om leveringen buiten Nederland gaat, tenzij anders schriftelijk bevestigd door Beadbrothers.
3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van ontvangst op de rekening van Beadbrothers.
3.4 Indien u met de betaling in gebreke blijft, is Beadbrothers gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.
3.5 Alle aanbiedingen van Beadbrothers zijn vrijblijvend en Beadbrothers behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering/facturering, heeft u het recht de bestelling te annuleren binnen vijf (5) dagen na melding van de prijsverhoging door Beadbrothers.

Artikel 4. Levering.
4.1 De door Beadbrothers opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, nog het recht uw bestelling te annuleren.

Artikel 5. Eigendom.
5.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u Beadbrothers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico aangaande de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op u.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te bekijken of de producten aan de afspraken voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Beadbrothers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de levering, op de hoogte te brengen.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de afspraken voldoen, heeft Beadbrothers de keuze de producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Beadbrothers terug te sturen. Retourzendingen worden alleen behandeld indien het product onbeschadigd is en tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de klant.
6.4 Beadbrothers kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook, ontstaan tijdens het transport van de goederen.
6.4a Beadbrothers kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor wat voor schade dan ook ontstaan door onjuist gebruik van welk product dan ook.
6.5 Indien de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten zijn met de wet, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een nieuwe, toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 7. Merken/Copyright
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Beadbrothers. Zonder schriftelijke toestemming van Beadbrothers is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze woord- en beeldmerken.


Beadbrothers 2019